Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

Aby móc się zarejestrować, wpisz swój PESEL oraz zaznacz czynniki ryzyka oraz przebyte i rozpoznane choroby

Choroby układu krążenia i cukrzyca, to choroby związane z współczesną cywilizacją. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 2,9 mln co odpowiada 9,1% populacji dorosłych a prognozy mówią o podwojeniu tej liczby w ciągu najbliższych 15-20 lat. Choroby układu krążenia takie jak nadciśnienie, udar, zawał są nadal najczęstszą przyczyną zgonów Polaków poniżej 65 r. życia, a w 2020 r. liczba tych zgonów może przekroczyć 200 tys.

Pomimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie, cukrzyca z kolei jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i zawsze podnosi ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej – to czynniki, na które mamy wpływ, a które przyczyniają się do wciąż wysokiej zapadalności na te choroby, i to w coraz młodszym wieku. Zmiana stylu życia na sprzyjający zdrowiu jest kluczowa, ale ważna jest też, dokonywana u osób zdrowych kontrola stanu zdrowia i wczesne wykrycie zaburzeń. Pozwoli to na uniknięcie choroby lub wczesne podjęcie skutecznego leczenia.

Dlatego, w trosce o zdrowie mieszkańców i ich długie życie, Powiat Myślenicki od 2012 r. realizuje program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, którego celem jest obniżenie zachorowalności i umieralności wśród populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie – ocenę ryzyka wystąpienia choroby, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz podjęcie działań zapobiegawczych i wzmacniających zdrowie.

Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy:

Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?
· osoby zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego,
· osoby które nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami układu krążenia i/lub cukrzycy,

Wiek uczestników programu:
· kobiety w wieku 40-49 lat i mężczyźni w wieku 30-39 lat z co najmniej jednym czynnikiem wystąpienia chorób układu krążenia tj. nieprawidłowy lipidogram (m.in. podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i trójglicerydów), podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, otyłość lub nadwaga, choroby układu krążenia w najbliższej rodzinie (mężczyźni przed 55 r.ż., kobiety przed 65 r.ż.), palenie tytoniu
· kobiety od 50 r.ż. i mężczyźniod 40 r.ż. bez czynników ryzyka

Wykonywane badania i działania profilaktyczne:
· u każdego uczestnika programu wykonany zostanie tzw. pakiet badań podstawowy w skład którego wchodzą: lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana (HbA1c),
· przeprowadzony zostanie wywiad odnośnie czynników ryzyka chorób układu krążenia, pomiar wskaźników BMI i WHR, ocena ryzyka w skali SCORE (oszacowanie indywidualnego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w okresie najbliższych 10 lat w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów),
· każdy uczestnik będzie miał udzieloną poradę edukacyjną, obejmującą swoim zakresem tematycznym profilaktykę chorób układu krążenia i cukrzycy, dotyczącą problemów zdrowotnych danego pacjenta i jego stylu życia (np. dieta, aktywność fizyczna, rzucenie palenia i inne), połączoną z przekazaniem materiałów edukacyjnych,
· u uczestników, u których na podstawie badań i pomiarów z pakietu podstawowego stwierdzone zostanie zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, na podstawie decyzji lekarza, kwalifikacja do tzw. pakietu rozszerzonego w ramach którego wykonane zostaną badania: IMT (ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim) i/lub badanie echokardiograficzne,
· w zależności od stopnia ryzyka, uczestnicy objęci zostaną zalecanym postępowaniem, w tym skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

Gdzie można wykonać badania?
Realizator programu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 273 04 94

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV